عشق هم شبیه همین اتفاق هاست

تا به حال کسی جلوی پایتان ترقه انداخته نیم متر بپرید هوا؟
کسی پای گوشتان نایلونِ پف کرده ترکانده دست پاچه شوید؟
یا دستی یک دفعه از پشتِ سر چشمهایتان را گرفته جا بخورید؟

عشق هم چیزی شبیه به همین اتفاق هاست:
یک روز یک نفر جایی کاری با دلتان می کند که بی بال، پر می کشید.
صدایش را می شنوید، دست پاچه می شوید.
دست هایش آشنا نیست اما
خوشحالید که چشم دلتان را گرفته.
گاهی هم مثل یک عابرِ عجول
به شما تنه ای می زند
اما
با یک عذرخواهی،
وای شرمنده یا ببخشیدِ ساده می گذرد؛
و شما می مانید و
میوه هایی که کف خیابان ریخته اند…

رسول ادهمی

نظر دهید

بیشترین نظرات دریافتی