بزرگترین حماقت های بشر

این یکی از بزرگترین حماقت های بشر است که در دنیا هیچ دانشگاهی هنر زندگی کردن ، هنر عشق ورزیدن و هنر شاد بودن و مراقبه کردن را به مردم آموزش نمی دهد.

شاید تو یک جراح بزرگ باشی، شاید یک مهندس بزرگ باشی، شاید دانشمندی دانا باشی، باز هم به شوخ طبعی نیاز داری، هنوز نیازمند هنر عشق هستی هنوز نیاز مند هنر زندگی هستی ،

هر که باشی نیازمند این ارزش های والا در زندگی هستی،
هر دانشگاهی باید دانشکده ای عالی داشته باشد که در آن ارزش های واقعی زندگی تدریس شود جغرافی نمی تواند از تو انسان بهتری بسازد تاریخ هم نمی تواند از تو یک انسان عاشق بسازد.

تمام چیز هایی که در دانشکده ها تدریس می شوند نمی توانند به تو احساس شوخ طبعی بدهند.

تو نمی توانی بخندی ، برقصی ، آواز بخوانی ،
زندگیت مانند یک کویر است
زندگی باید مثل باغی شود که در آن پرندگان آواز می خوانند گل ها شکوفه می دهند و درخت ها به رقص در مو آیند ، جایی که خورشید با شادمانی برخیزد.

بجز زندگی خدایی وجود ندارد و به جز عشق نیایشی نیست.

اوشو

نظر دهید

بیشترین نظرات دریافتی