فهرست سامانه ها

فهرست سامانه ها، یک فهرست منسجم از تمامی سامانه های فعال همخونه در هر استان را شامل می شود. پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: سامانه های جدید دوره جاری
کلید ۲: سامانه های کودکانه
کلید ۳: تفأل به حافظ و انواع سامانه های خودشناسی
کلید ۴: مسابقه های تلفنی، سامانه های طنز و سرگرمی
کلید ۵: سامانه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی
کلید ۶: سامانه های مذهبی
کلید ۷: سامانه های مردمی


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۰۱


شماره این سامانه در استان ها
 
آذربایجان شرقی۵۶۰۰آذربایجان غربی۴۴۴۰۰
اردبیل۳۱۱۰۰خراسان رضوی۶۴۰۰
زنجان۳۸۸۰۰سمنان۸۸۰۰
فارس۳۶۰۰۳قزوین۸۸۰۰
قم۸۰۹۹کردستان۲۹۲۸
کرمانشاه۳۶۰۰گلستان۷۰۹۹
لرستان۸۸۰۰مازندران۸۸۰۰
مرکزی۸۸۰۰یزد۲۱۱۰۰