فهرست سامانه ها

فهرست سامانه ها، یک فهرست منسجم از تمامی سامانه های فعال همخونه در هر استان را شامل می شود. پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: سامانه های جدید دوره جاری
کلید ۲: سامانه های کودکانه
کلید ۳: تفأل به حافظ و انواع سامانه های خودشناسی
کلید ۴: مسابقه های تلفنی، سامانه های طنز و سرگرمی
کلید ۵: سامانه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی
کلید ۶: سامانه های مذهبی
کلید ۷: سامانه های مردمی

شماره این سامانه در استان ها
 

آذربایجان شرقی ۵۶۰۰ آذربایجان غربی ۴۴۴۰۰
اردبیل ۳۱۱۰۰ خراسان رضوی ۶۴۰۰
زنجان ۳۸۸۰۰ سمنان ۸۸۰۰
فارس ۳۶۰۰۳ قزوین ۸۸۰۰
قم ۸۰۹۹ کردستان ۲۹۲۸
کرمانشاه ۳۶۰۰ گلستان ۷۰۹۹
لرستان ۸۸۰۰ مازندران ۸۸۰۰
مرکزی ۸۸۰۰ یزد ۲۱۱۰۰