💢 به قدرت درون خودت آنقدر اعتماد کن که نظر دیگران برایت قابل احترام باشد، اما نیازی به آن نداشته باشی.

#همخونه #انرژی_مثبت #موفقیت

🆔 @hamkhooneh_vas